Vedtægter for

§1

Klubbens navn er Harmonikaklubben Harlekin Vojens, hjemmehørende i Haderslev Kommune.

§ 2

Klubbens formål er at være samlingspunkt for harmonikaspillere, der ønsker at udøve harmonikaspil til gensidig glæde og fornøjelse, samt at øge interessen for harmonikaspil. 

§ 3

Harmonikaklubben Harlekin skal være åben for harmonikaspillere, som har fornødent spillemæssig kunnen og et grundlæggende nodekendskab, der modsvarer Harlekins repertoire. Andre instrumentspillere kan optages, når instrumentet anses for ønskeligt som supplement til harmonikaspil.

§ 4

Harmonikaklubben Harlekins størrelse må med sin nuværende struktur ikke overstige 20 aktive medlemmer. Hvis det anses for formålstjenligt for Harlekin. må bestyrelsen dog i enkeltstående tilfælde afvige denne regel.

§ 5

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Regnskabet følger kalenderåret. Kontingent opkræves før generalforsamlingen. 

§ 6

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned i det efterfølgende år. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afleveret til bestyrelsen skriftligt, senest 8 dage før generalforsamlingen, Stemmeret har enhver, der har betalt kontingent før generalforsamlingen afholdelse og møder personligt op til generalforsamlingen. Afgivelse af fuldmagt kan ikke finde sted. I øvrigt sker afstemningen skriftligt, såfremt blot eet medlem fremsætter ønske herom.

§ 7

Klubben ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige år. Alle valg er gældende for 2 år, dog afgår 1 bestyrelsesmedlem ved første ordinære generalforsamling efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer samt sekretær der fører protokol ved bestyrelsesmøder og generalforsamling. Kasserer kan være udenfor bestyrelsen.

Bestyrelsen kan udpege hjælpere til udvalg og specialopgaver, etc.

§ 8

Generalforsamlingen indkaldes mindst 14 dages og højest 1 måneds varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne samt meddelelse på førstkommende klubmøde. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

§ 9

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1.  Valg af dirigent og 2 stemmetæller ( disse må ikke være   bestyrelsesmedlemmer)

2.   Beretning for det forløbende år.

3.   Kassereren aflægger regnskab til godkendelse.

4.   Fastsættelse af medlemskontingent.

5.   Behandling af indkomne skriftlige forslag.

6.   Valg af 1 - 2 bestyrelsesmedlemmer.

7.   Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8.   Valg af revisor.

9.   Valg af revisorsuppleant.

10.  Eventuelt. ( under dette punkt kan der ikke foretages afstemning)

Kun de punkter, der er opført på dagsordenen og ændringsforslag til disse kan behandles på generalforsamlingen.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvindigt, og skal indkaldes, dersom 1/4 af samtlige medlemmer indgiver skriftlig begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling med angivelse af, hvilke emner man ønsker behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringens fremsættelse overfor bestyrelsen.

§ 11

Beslutning om vedtægtsændringer samt om klubbens opløsning kan træffes af enhver generalforsamling, når mindst 3/4 af samtlige medlemmer deltager og mindst 3/4 af fremmødte stemmer for forslagene, indkaldelse inden 30 dage til ny generalforsamling, hvor forslagene vedtages med almindeligt stemmeflertal. Den generalforsamling, der endeligt vedtager klubbens opløsning afgør samtidig, hvilke formål foreningens aktiver skal tilfalde.

§ 12

Et Harlekin kluborkester skal være på mindst 4 medlemmer. Gruppen på mindre end 4 må ikke optræde som Harlekinorkester, ikke anvende Harlekin veste, Harlekin sangbøger eller på anden måde identificere sig som Harlekin. Det accepteres, at det/de enkelte medlemmer tager opgaver i eget navn og for egen regning, hvor og når det ikke strider mod Harlekins interesser.

                                                      Disse vedtægter er gældende fra d. 25. februar, 2015.

    

     

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.04 | 12:08

Hej.
Tager I ud og holder koncerter.
Vi er et aktivitscenter på plejecenter Kongebro i Christiansfeld der gerne vil høre om I vil komme ud og underholde for os?

...
05.12 | 09:08

Vi læser i avisen, at Elli Mathiesen er død.
Kunne en af jer bringe en nekrolog i Harmonikabladet.
Med hilsen Alfred Renner tlf 40147403

...
30.11 | 09:41
Vores musik har modtaget 13
07.10 | 17:25
Forside har modtaget 31
Du kan lide denne side